Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010

Τα One Hundred Start Ups στο twitter

Σε μια προσπάθεια για καλύτερη επικοινωνία των νέων επιχειρηματιών τα μέλη της πρωτοβουλίας One Hundred Start Ups έχουν πλέον παρουσία στο twitter στο http://twitter.com/100StartUps

Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική στο Πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ 2020: Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

H Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη Μελλοντική Στρατηγική ΕΕ2020, προχώρησε στην παρακάτω παρέμβαση που αναδημοσιεύουμε στο ιστολόγιο των One Hundred Start Ups με γνώμονα την στρατηγική μας για επιτάχυνση και εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
______________________


Διαβούλευση για τη Μελλοντική Στρατηγική ΕΕ 2020
COM(2009)647 - 29/11/2009

Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική στο Πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ 2020

Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
(Αριθμός Μητρώου: 43113142997-94)
στη Διαβούλευση για τη Μελλοντική Στρατηγική ΕΕ 2020
COM(2009)647 - 29/11/2009


Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2010


Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος
1. Εισαγωγή
2. Βασικές Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ 2020
2.1. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτοδύναμης Ανάπτυξης των ΤΠΕ
2.2. Θεσμική διαμόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας
2.3. Περιφερειακότητα και Διεθνής Συνεργασία
2.4. Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής
2.5. Ενδεικτικές Θεσμικές Παρεμβάσεις
3. Επίλογος


Πρόλογος

Σύμφωνα με σχετικό Έγγραφο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Διαβούλευση για τη Μελλοντική Στρατηγική ΕΕ 2020» [COM(2009)647 - 29/11/2009], η Ε.Ε. ξεκίνησε διαβούλευση η οποία ολοκληρώνεται στις 15 Ιανουαρίου 2010. Η υποβολή απόψεων και προτάσεων σχετικά με το περιεχόμενο του εγγράφου πρέπει να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση EU2020@ec.europa.eu.

Το έγγραφο αυτό με τίτλο «Στρατηγική ΕΕ 2020» προορίζεται να διαδεχθεί την τρέχουσα Στρατηγική της Λισαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να συγκεντρώσει απόψεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές της σε ένα δεκαετή χρονικό ορίζοντα. Σκοπός της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση των απόψεων των θεσμικών οργάνων και ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την προτεινόμενη προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση απευθυνόμενη στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις αρχές Φεβρουαρίου του 2010.

Παράλληλα, την περίοδο αυτή γίνεται διαμόρφωση των επίσημων θέσεων της χώρας μας. Οι απόψεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eyssaap@mnec.gr προκειμένου να ληφθούν υπόψη.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το ΔΣ ενέκρινε την εγγραφή στο σχετικό Μητρώο (ο αριθμός μητρώου του οργανισμού Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας είναι 43113142997-94) και τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής η οποία ανέλαβε:
1. τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με συμμετοχή ενδιαφερόμενων, μετά από ανοικτή πρόσκληση προς τα μέλη της ΕΠΕ.
2. το συντονισμό των εργασιών της ομάδας για τη διαμόρφωση του σχεδίου παρέμβασης της ΕΠΕ στη διαβούλευση ΕΕ 2020.
3. την κοινοποίηση του σχεδίου παρέμβασης στη διαβούλευση ΕΕ 2020 σε όλα τα μέλη της ΕΠΕ, καθώς και τη συλλογή και επεξεργασία των παρατηρήσεών τους.
4. την οριστική διαμόρφωση του τελικού κειμένου και υποβολή του στη διαβούλευση.

1. Εισαγωγή

Η διαβούλευση για τη δόμηση της στρατηγικής ΕΕ 2020 συμπίπτει με μια δυσχερή οικονομική κατάσταση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό προκλήθηκε από συνιστώσες της αναπτυξιακής διαδικασίας που όλοι παρακολουθήσαμε στο διεθνές περιβάλλον και η οποία δε βασιζόταν στην ουσιαστική ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, αλλά -όπως διαπιστώθηκε-στηριζόταν σε σαθρές βάσεις.

Η διαφαινόμενη ήδη αποκλιμάκωση των οικονομικών πιέσεων και της διεθνούς κρίσης θα δώσει σύντομα τη δυνατότητα έναρξης ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου. Ο νέος αναπτυξιακός κύκλος όμως αυτός πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να γίνει προσπάθεια αντιμετώπισης των εγγενών παθογενειών που δημιούργησαν την παρούσα ύφεση. Τα μέτρα που θα σχεδιαστούν πρέπει να έχουν διαρθρωτικό χαρακτήρα, με μόνιμα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας την εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η εμβάθυνση των διαδικασιών οικονομικής και, ιδίως, πολιτικής ενοποίησης της ΕΕ καθώς και η ενίσχυση των διαδικασιών συνεργασίας με τις Ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως της Ανατολικής Ευρώπης, που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης θα παραμείνει άδηλο χωρίς την ένταξη και αποτελεσματική αναπτυξιακή ενσωμάτωση του κορυφαίας γεωπολιτικής σημασίας χώρου της Ανατολικής Ευρώπης.

Ένα ζήτημα που αναδεικνύεται με πρωτεύουσα σημασία είναι εκείνο του ελλείμματος δημιουργικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό, που έχει τις ρίζες του στο εκπαιδευτικό σύστημα και στη διάρθρωση της οικονομίας, κινδυνεύει να γίνει ένας μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής οικονομίας με άμεσες συνέπειες σε μια σειρά κοινωνικών & πολιτικών θεμάτων.

Σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τον ειδικότερο τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών οφείλουμε καταρχήν να επισημάνουμε τα αρνητικά αποτελέσματα που είχε η αποπροσανατολιστική διαπίστωση του "IT Skills gap" ή του "ελλείμματος δεξιοτήτων ΤΠΕ" της προηγούμενης δεκαετίας. Η λανθασμένη εστίαση σε διαδικασίες γρήγορης τεχνικής κατάρτισης χωρίς το απαραίτητο επιστημονικό βάθος και πλάτος, οδήγησε σε μια στρεβλή ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδιαίτερα στη χώρα μας και σε άλλες υπο ανάπτυξη χώρες, με τη δημιουργία μεγάλου πλήθους ανθρώπινου δυναμικού με επιφανειακή εκπαίδευση ή κατάρτιση στις ΤΠΕ. Ταυτόχρονα, η καθήλωση της Ευρώπης σε δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με την ανάπτυξη των ΤΠΕ δυσχεραίνει την αποτελεσματική απορρόφηση και παραγωγική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του κλάδου, με συνέπειες την ανεργία, την ετεροαπασχόληση και την τεχνολογική μετανάστευση.

Η ραγδαία υποχώρηση των αποτιμήσεων των επιχειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η μείωση των επενδύσεων, η εξαφάνιση των τεράστιων αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων και η αναποτελεσματικότητά τους στην παραγωγή ποιοτικών έργων, καθώς και η μεταφορά της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρες με φθηνό εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, επέτεινε το πρόβλημα της ανεργίας και της ετεροαπασχόλησης των επιστημόνων πληροφορικής.

Δυστυχώς, στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020, διαφαίνεται ότι παρόλο που απέτυχε παταγωδώς το μοντέλο της ψηφιακής οικονομίας, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και την απασχόληση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εθνικές κυβερνήσεις προετοιμάζοντας την "πράσινη οικονομία" ή την "πράσινη ανάπτυξη", κινδυνεύουν να επαναλάβουν ένα νέο σοβαρό σφάλμα, αυτή τη φορά στον τομέα του περιβάλλοντος, του διατροφικού τομέα και της ενεργειακής πολιτικής.

Η πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, σε κεφάλαιο σποράς / υψηλού ρίσκου είναι ιδιαίτερα προβληματική, καθιστώντας θνησιγενείς τις προσπάθειες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα σχετικά προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στη διάρθρωση της οικονομίας που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας.
Ταυτόχρονα, η αποκλειστική επικέντρωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής στην ανάπτυξη ευέλικτου εργατικού δυναμικού, εστιάζοντας μονομερώς σε επιφανειακές τεχνικές γνώσεις που απαξιώνονται ταχύτατα, μπορεί να αποτέλεσε βραχυπρόθεσμη λύση για την καταπολέμηση της ανεργίας, αποδείχθηκε όμως μόλις πρόσφατα, μέσα από την οικονομική κρίση, ότι δεν αρκεί και δεν αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία πραγματικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας. Το δίδαγμα αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και οι παραγωγικοί φορείς.

Η πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η κινητικότητα των επιστημόνων και των τεχνικών, οι επενδύσεις στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη και αξιοποίηση της δημιουργικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, απαιτεί σοβαρό επανασχεδιασμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, με έμφαση στη δημιουργία μόνιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, γνώσεων και δεξιοτήτων που θα διαρκούν πολύ πέραν του χρονικού ορόσημου του 2020.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), συμβάλει στη διαβούλευση καταγράφοντας τις απόψεις των Ελλήνων Πληροφορικών, αποφοίτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες που απαιτούνται για την τρέχουσα δεκαετία.

Στόχος αυτής της Παρέμβασης της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας μας είναι:

1. Να καταγραφούν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να συμπεριληφθούν στην συζητούμενη Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ 2020, προκειμένου να αρθούν οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται στον κλάδο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και οφείλονται στα λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος.
2. Να παρουσιαστούν συνοπτικά οι βασικές παράμετροι της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής σύμφωνα με τις απόψεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας.
3. Να διατυπωθούν καίριοι προβληματισμοί σχετικά με τη διαμόρφωση μιας μακρόπνοης «Υψηλής Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής» η οποία θα συνδέεται με τα μακροπρόθεσμα ευρωπαϊκά ενδιαφέροντα και την ανάγκη προάσπισης των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων στη σύγχρονη πραγματικότητα.

2. Βασικές Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ 2020

Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ 2020 πρέπει να αποσκοπεί στην αξιοποίηση των στρατηγικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης, που είναι η κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά, οι δημοκρατικές παραδόσεις, η ιδεολογική συγκρότηση, το ανθρώπινο κεφάλαιο και η μακραίωνη ιστορία. Πρέπει, επίσης, να αποσκοπεί στην ενίσχυση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής ενοποίησης με την εμβάθυνση του ευρωπαϊκού κεκτημένου μεταξύ των υφιστάμενων κρατών-μελών καθώς και την επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών, ιδίως αυτών της Ανατολικής Ευρώπης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ενοποίησης θα δώσει τη δυνατότητα στους Ευρωπαϊκά έθνη να συμβιώσουν αρμονικά και να αξιοποιήσουν τους τεράστιους φυσικούς πόρους που διαθέτουν, έτσι ώστε να μην αποτελεί η Ευρώπη ή μεγάλα τμήματά της, χώρες εξαγωγής πρώτων υλών και εισαγωγής έτοιμων προϊόντων και ξένης τεχνολογίας. Απαιτείται η προετοιμασία εισόδου και των υπολοίπων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαίτερα σε στρατηγικούς τομείς όπως η Πληροφορική. Τέλος, απαιτείται ένα πλέγμα παρεμβάσεων με σκοπό την ενίσχυση της κουλτούρας της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και του επιχειρείν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κύμα ανανέωσης και ενθουσιασμού στην Ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και στην κοινωνία συνολικά.

Στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ 2020, είναι αναγκαία η ανάπτυξη των υποδομών που θα στηρίξουν την Ψηφιακή Στρατηγική αυτή, η ανάπτυξη ανταγωνιστικών και καινοτόμων προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών που θα αξιοποιούν τις ευρωπαϊκές ικανότητες και την παράδοση, καθώς και η ενίσχυση των υφιστάμενων αλλά και η υποστήριξη της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας με μακροπρόθεσμες προοπτικές απασχόλησης. Γι' αυτό πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Φορέα Επιστημόνων Πληροφορικής και Επικοινωνιών με τη συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων Πληροφορικών και όχι μόνο των πολιτών των κρατών-μελών της ΕΕ, ως αναγκαίου εργαλείου αποτελεσματικού σχεδιασμού και εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς στη δημοκρατική ανάπτυξη και συμμετοχή, η διαμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός των ιδεολογιών, η διαμόρφωση δημοκρατικών συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης, η επανερμηνεία και ενίσχυση των δημοκρατικών ελευθεριών υπό το πρίσμα της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, αποτελούν θεμελιακούς όρους που μπορούν να εγγυηθούν την αειφόρο τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη και, ταυτόχρονα, την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρίαρχος στόχος είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και, κατά μείζονα λόγο, η ενδυνάμωση και αξιοποίηση του σημαντικότερου παραγωγικού συντελεστή της Ευρώπης που είναι το ανθρώπινο δυναμικό της σε όλες τις εκφάνσεις του.

Δεδομένου ότι σημαντικό κεφάλαιο της Ευρώπης αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική ΕΕ 2020 θα πρέπει να αποσκοπεί στο να θέσει ιεραρχημένους στόχους λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές περιβάλλον με σκοπό να κινητοποιήσει το ευρωπαϊκό δυναμικό και τους αντίστοιχους πόρους προκειμένου να επιτύχει τους στόχους αυτούς. Οφείλει να επισημαίνει τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους υφιστάμενους κινδύνους και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η παρούσα διαβούλευση θα πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα περαιτέρω συζητήσεων και διαβουλεύσεων, προκειμένου να κινητοποιηθούν όλοι οι φορείς σε μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια οικοδόμησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας με όρους διαφάνειας, κοινωνικής δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας. Στη συνέχεια καταγράφουμε συνοπτικά:
1. Την αναγκαιότητα και τους άξονες μιας πολιτικής αυτοδύναμης ανάπτυξης των ΤΠΕ προκειμένου να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί παραγωγικά η ποικιλόμορφη πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης ως ιστορικού υποκειμένου, υπερβαίνοντας τις αντιπαραγωγικές διαιρέσεις του παρελθόντος και οικοδομώντας ένα οικουμενικό πνεύμα που σέβεται και εναρμονίζει τις εθνικές ιδιαιτερότητες στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
2. Την αναγκαιότητα για θεσμική διαμόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας προκειμένου να επανερμηνευτούν και να προστατευθούν τα ατομικά δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που δημιουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας.
3. Την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της διάστασης της Περιφερειακότητας και της Διεθνούς Συνεργασίας στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής.
4. Την αναγκαιότητα αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής με γενικότερη κινητοποίηση πόρων στα πλαίσια όλων των πτυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Τα ενδεικτικά πεδία θεσμικών παρεμβάσεων που απαιτείται να εξεταστούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής.

2.1. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτοδύναμης Ανάπτυξης των ΤΠΕ

Η Πληροφορική και οι Επικοινωνίες αποτελούν σήμερα βασικούς παράγοντες ισχύος στο διεθνές περιβάλλον. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πεδίο έντονου ανταγωνισμού καθώς η τεχνολογική υπεροχή διαμορφώνει συνθήκες ευνοϊκές για οικονομική και πολιτική επικράτηση έναντι των ανταγωνιστών σε πολιτικό, οικονομικό ή και στρατιωτικό επίπεδο. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο οι ισχυρές βιομηχανίες των ΤΠΕ δεν ακολουθούν το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης των συμβατικών βιομηχανιών, οι οποίες εύκολα μετακινούνται εκτός εθνικού εδάφους.

Η επιθυμητή μείωση του κόστους παραγωγής στις βιομηχανίες των ΤΠΕ επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της εισαγωγής φθηνού επιστημονικού δυναμικού (φαινόμενο «τεχνολογικής μετανάστευσης») και όχι με τη μαζική έξοδο των βιομηχανιών ΤΠΕ προς τις χώρες φθηνής εργασίας. Οι δραστηριότητες υπηρεσιών τείνουν και αυτές να συγκεντρωθούν στα μεγάλα διεθνή κέντρα τεχνολογικής ανάπτυξης αφήνοντας συνήθως μόνο τις εμπορικές δραστηριότητες μεταπώλησης, ανάπτυξης εφαρμογών και κατάρτισης χρηστών στα τεχνολογικά αναπτυσσόμενα έθνη.

Η στρατηγική που ακολουθούν οι τεχνολογικά αναπτυσσόμενες χώρες που επιθυμούν μια αυτοδύναμη ανάπτυξη των ΤΠΕ, κινείται σε πέντε άξονες:
1. Συστηματική ενίσχυση της έρευνας με σκοπό να παράγει καινοτομία και κατά συνέπεια επιχειρηματικότητα.
2. Διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού στις ΤΠΕ.
3. Δημιουργία κινήτρων ανάπτυξης εγχώριας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.
4. Αξιοποίηση ανοικτών προτύπων και υπάρχουσας τεχνογνωσίας.
5. Δημιουργία κινήτρων για ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και των λοιπών Ευρωπαϊκών Κρατών.

Έχουν ήδη διαμορφωθεί δύο μεγάλες ομάδες χωρών που κινούνται προς μια αυτοδύναμη ανάπτυξη των ΤΠΕ, μία στη Λατινική Αμερική και μία στη Βόρεια Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενισχύσει, οικονομικά και πολιτικά, τις προσπάθειες δημιουργίας εναλλακτικών πόλων ανάπτυξης των ΤΠΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσει την τάση αφαίμαξης της ευρωπαϊκής οικονομίας (απόσπαση μεγάλων κεφαλαίων για την πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων, τεχνολογική μετανάστευση).

Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αξιοποιήσει ακόμη πλήρως τις ευκαιρίες που υπήρξαν, και δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για άλλα λάθη και καθυστερήσεις. Η υπανάπτυξη των ΤΠΕ προκαλεί τεράστια ζημιά στην ευρωπαϊκή οικονομία, με σημαντικότερη τη μετανάστευση χιλιάδων νέων επιστημόνων κάθε χρόνο προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ταυτόχρονα, αποδυναμώνεται η αμυντική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς γίνεται δυσχερέστερη η αυτοδύναμη ανάπτυξη ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας. Επίσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας άνευ όρων παράδοσης σε τεχνολογικά προϊόντα που αναπτύσσονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο, πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις στρατηγικής μορφής που θα ανατρέψουν την υφιστάμενη σχεδόν μονόδρομη τεχνολογική εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ΤΠΕ από συμφέροντα που κυριαρχούν στο χώρο των ΤΠΕ και επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις και τις τεχνικές επιλογές, δημιουργώντας εξαρτήσεις για τις μελλοντικές γενιές.

Η Ευρώπη οφείλει να ακολουθήσει μια στρατηγική αυτοδύναμης ανάπτυξης των ΤΠΕ βασισμένη στους τέσσερις άξονες που προαναφέρθηκαν για τους λόγους που ήδη εκθέσαμε και συνδέονται με την οικονομική, πολιτική, επιστημονική και τεχνολογική επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης.

Τέλος, κατά την άποψη της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, η στρατηγική αυτοδύναμης ανάπτυξης των ΤΠΕ στην Ευρώπη προϋποθέτει μια νέα προσέγγιση στην επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια. Απαιτείται να καθιερωθεί η επιχειρηματικότητα ως μια καθολική κοινωνική επιλογή, ως μια νέα λαϊκότητα, ξεφεύγοντας από τη λογική του κληρονομικού ή ταξικού προνομίου. Δίχως καμία αμφιβολία, αν η Ευρώπη καταφέρει να εμφυσήσει το επιχειρηματικό πνεύμα στο υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό της, μπορεί να δημιουργήσει νέα μοντέλα παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας τα οποία θα απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά. Οι ΤΠΕ αποτελούν προνομιακό πεδίο εφαρμογής μιας τέτοιας οικονομικής στρατηγικής, η επιτυχημένη υλοποίηση της οποίας θεωρούμε ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της Ευρωπαϊκής οικονομίας στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.

2.2. Θεσμική διαμόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής είναι ανάγκη να ερμηνευτούν εκ νέου τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Ευρωπαίων Πολιτών υπό το πρίσμα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και να διαμορφωθούν οι θεσμικές εγγυήσεις ομαλής μετάβασης σε μια ανοικτή, συμμετοχική και κοινωνικά δίκαιη Κοινωνία της Γνώσης.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους, αποτελεί υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν την άμεση ενεργοποίηση προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ισότιμης συμμετοχής όλων των Πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Συνεχώς λαμβάνονται αποσπασματικά μέτρα που αμφισβητούν, στην ουσία τους, θεμελιώδη ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ εναντίον των ελευθεριών των Πολιτών. Περαιτέρω, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο εθνικών αποκλίσεων και έλλειψης κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης σε κρίσιμα θεσμικά ζητήματα. Μακροπρόθεσμα, αυτή η προσέγγιση θα δημιουργήσει μεγάλες θεσμικές και τεχνολογικές αντιφάσεις και θα μειώσει την εμπιστοσύνη των Πολιτών στις ΤΠΕ, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης.

Το ακριβές περιεχόμενο των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων, θα πρέπει να προκύψει μέσα από μια ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών και συνακόλουθα έναν ουσιαστικό πανευρωπαϊκό διάλογο για τον καθορισμό των αρχών και την ιεράρχηση των στόχων. Ο διάλογος αυτός θα αποκαταστήσει την αναγκαία εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια γόνιμη σύνθεση των απόψεων. Η ευθύνη για τη διεξαγωγή αυτού του θεσμικού διαλόγου μπορεί να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

2.3. Περιφερειακότητα και Διεθνής Συνεργασία

Η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής και μακρόπνοης Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και εξαρτώμενη από τη διοικητική δομή της ΕΕ. Για να επιτύχει τους στόχους της η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική είναι απαραίτητη η ομογενοποίηση και η διαφάνεια στις λειτουργίες των φορέων Δημόσιου χαρακτήρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα η αποκέντρωση αυτών και η αποτελεσματική διασύνδεσή τους. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις δραστηριότητες που συνδέονται με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αλλά και κάθε διοικητική διαδικασία και παραγωγική δραστηριότητα. Διότι σε μια κοινωνία της γνώσης, οι ΤΠΕ είναι ο αναγκαίος συνδετικός κρίκος της οικονομίας, της κοινωνίας και της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική θα πρέπει να διαμορφωθεί σε στενή συνεργασία με τους φορείς που εκφράζουν τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές κάθε χώρας και με άμεση συμμετοχή της Επιτροπής των Περιφερειών.

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες αποτελούν τον αγωγό σύνδεσης των Ευρωπαϊκών Εθνών, καθώς και της Ευρώπης ως ενότητας, με το γεωπολιτικό της περίγυρο. Με την έννοια αυτή, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να ενταθούν κοινές εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αναπτυξιακές και παραγωγικές δραστηριότητες και συνέργιες, στα πλαίσια της ευρύτερης προοπτικής της αυτοδύναμης τεχνολογικής ανάπτυξης.

2.4. Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής

Η ενεργοποίηση πόρων στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής πρέπει να είναι πλήρης, για να είναι αποτελεσματική, και να αφορά όλες τις πτυχές (εξωτερική πολιτική, οικονομική πολιτική, εκπαιδευτική πολιτική κ.λ.π.). Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική θα πρέπει να υποστηριχθεί:
1. Μέσω όλων των πτυχών του ευρωπαϊκού και των κρατικών προϋπολογισμών χωρίς να λησμονούνται οι αμυντικές δαπάνες, που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τους, και αφορούν, προς το παρόν, κυρίως την αγορά ξένης τεχνολογίας χωρίς μεταφορά της αντίστοιχης τεχνογνωσίας και με δημιουργία αναπόφευκτων δεσμεύσεων στις εθνικές και την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική.
2. Μέσω της καλλιέργειας κατάλληλης κουλτούρας σε όλους τους Πολίτες (εκπαιδευτική πολιτική).
3. Μέσω της ενίσχυσης της διάθεσης κεφαλαίου ευκαιρίας στους Ευρωπαίους πολίτες για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας.
4. Με κατάλληλη αξιοποίηση της εξωτερικής πολιτικής ως πολύτιμου εργαλείου για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και άσκησης επιρροής σε διεθνές επίπεδο.

Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής μπορεί να φέρει άμεσα θετικά αποτελέσματα σε όλες τις πτυχές του δημόσιου βίου, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας το κόστος των δημοσίων δαπανών. Για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε αποτελεσματικότερη διαχείριση και υψηλότερη απόδοση των κοινωνικών δαπανών με ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής τεχνογνωσίας, περιορισμό του βαθμού εξάρτησης από εισαγόμενες τεχνολογίες και αύξηση των θέσεων εργασίας υψηλής επιστημονικής ειδίκευσης, ενισχύοντας ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό την κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.5. Ενδεικτικές Θεσμικές Παρεμβάσεις

Η αποτελεσματική προώθηση των βασικών προτεραιοτήτων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια, απαιτούν την υλοποίηση μιας σειράς παρεμβάσεων θεσμικού χαρακτήρα, που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταγράφουμε ενδεικτικά θεσμικές παρεμβάσεις που κρίνουμε ότι πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης:

• Σταδιακή μετάβαση σε μια σύγχρονη Δημοκρατία.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση μιας σύγχρονης δημοκρατικής διακυβέρνησης με τη συμμετοχή όλων των ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική οφείλει να αναγνωρίσει αυτή τη δυνατότητα και να σχεδιάσει τη σταδιακή ενσωμάτωση του λόγου των πολιτών στις διαδικασίες διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Ανάπτυξη ενός σύγχρονου Πανευρωπαϊκού Δικτύου Επικοινωνιών που θα φτάνει σε κάθε πολίτη.

Για την υλοποίηση μιας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής, όποια μορφή κι αν αυτή θα έχει, είναι απαραίτητη η ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής που θα ενώνει ολόκληρη την ΕΕ και θα δίνει ισότιμα σε όλους τους πολίτες πρόσβαση στις διοικητικές διαδικασίες, στις υπηρεσίες, και προπάντων στη γνώση.

• Θεσμοθέτηση ειδικής σύνθεσης του Συμβουλίου για την επεξεργασία θεμάτων που άπτονται της οικοδόμησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Ήδη σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συσταθεί εξειδικευμένα Υπουργεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών και άλλες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα υποδομών και θεσμικών παρεμβάσεων που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας. Θεωρούμε σκόπιμο να θεσμοθετηθεί μια εξειδικευμένη σύνθεση του Συμβουλίου η οποία θα συνέρχεται σε τακτική βάση και θα εξετάζει τα σχετικά ζητήματα με συμμετοχή των αρμοδίων υπουργών των χωρών μελών. Εκτιμούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την υπέρβαση της σημερινής κατάστασης σύγκρουσης αρμοδιοτήτων που οδηγεί σε ματαίωση σημαντικών πολιτικών αποφάσεων και αποσπασματικά μέτρα. Περαιτέρω, θα καταστεί δυνατή η υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής και η δρομολόγηση των αναγκαίων κοινωνικών και οικονομικών διαρθρωτικών αλλαγών.

• Δημιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Φορέα Επιστημόνων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έχει ήδη προτείνει τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΕΘΕΠΕ (http://www.epe.org.gr/various/EThEEP.zip) ως απαραίτητης προϋπόθεσης για τη συμμετοχή των πληροφορικών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής ψηφιακής πολιτικής. Για το θέμα αυτό η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έχει καταθέσει από το Φεβρουάριο του 2004 στις αρμόδιες εθνικές αρχές ολοκληρωμένη πρόταση νόμου.

Επεκτείνοντας τη σχετική πρόταση, προτείνουμε τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Φορέα Επιστημόνων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ο οποίος θα λειτουργήσει προκειμένου να συντονίζει και να συγχρονίζει τις αντίστοιχες εθνικές δράσεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας και τις χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Ενεργοποίηση ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη Διαφάνεια στις δημόσιες λειτουργίες μέσω της δημοσιότητας και της ουσιαστικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Πρέπει να γίνει σαφές προς τις κυβερνήσεις και τους σχετικούς δημόσιους φορείς ότι οι νέες τεχνολογίες και η δημοσιότητα δεν αρκούν για την επίτευξη της διαφάνειας, εάν ταυτόχρονα δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι στρεβλές πρακτικές του παρελθόντος. Το σύγχρονο περιτύλιγμα με τις νέες τεχνολογίες των παρωχημένων πρακτικών του παρελθόντος δεν μπορεί να γίνει πλέον αποδεκτό.

• Έκδοση Ευρωπαϊκών Κανονισμών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Αξιοποίηση των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών φορέων τυποποίησης για τη διαμόρφωση κανονισμών και προτύπων σχετικά με την κατάρτιση και υλοποίηση συμβάσεων εκτέλεσης δημοσίων έργων, την εκπόνηση δημοσίων μελετών και παροχή δημοσίων υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και κανονισμών σχετικών με τον καθορισμό των προδιαγραφών που πρέπει να ικανοποιεί η μελέτη, η κατασκευή, η συντήρηση και η επίβλεψη τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων πληροφορικής.
Ανάλογα πρέπει να διαμορφωθούν κανονισμοί και προδιαγραφές καθώς και διαδικασίες πιστοποίησης της τήρησής τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδική σήμανση όσων πληρούν τις προδιαγραφές αυτές.

• Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Ουσιαστική ενίσχυση σε επίπεδο αρμοδιοτήτων και διαθέσιμων πόρων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών με στόχο την υψηλή και αποτελεσματική ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Ο φορέας αυτός, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Υπηρεσίες Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κ.λπ.) πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία και την αποτελεσματική εμπέδωση ενός «πολιτισμού» ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών προς όφελος των Ευρωπαίων Πολιτών, καταναλωτών, παραγωγικών φορέων και δημοσίων οργανισμών και συνεπώς θα βοηθήσει την ανάπτυξη και την ομαλή λειτουργία των ΤΠΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Διαμόρφωση συστάσεων για την ίδρυση Διευθύνσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλους τους φορείς δημόσιου χαρακτήρα.

Στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαμόρφωσης δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκτιμούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλει καθοριστικά με τη διαμόρφωση τεχνικών και νομικών συστάσεων για την Ίδρυση, λειτουργία και αξιολόγηση του έργου διευθύνσεων ή τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, ανάλογα με το μέγεθός τους. Οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτών δεν θα πρέπει να παραβλέπουν την ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού του δημόσιου τομέα στην αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη στελέχωση των σχετικών δομών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο των προσώπων που θα αναλάβουν τις σχετικές ευθύνες και οι οποίοι δεν αρκεί απλώς να έχουν εκπαιδευτεί σε βάθος στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες αλλά και να κατανοούν τα σύνθετα οργανωτικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από την ευρεία εφαρμογή των ΤΠΕ και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους. Το μέτρο αυτό αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα για την άμεση προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική και την αποτελεσματική αξιοποίηση των μεθοδολογιών οργάνωσης και διοίκησης με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες εγγυήσεις διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των εθνικών υποδομών καθώς και μεταξύ αυτών και των πανευρωπαϊκών υποδομών.

• Εκσυγχρονισμός της Εργατικής Νομοθεσίας λαμβάνοντας υπόψη τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και μεριμνώντας για τη διασφάλιση του δικαιώματος εργασίας όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας που κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια και η αντιμετώπιση των εργαζομένων με όρους αφηρημένου παραγωγικού συντελεστή που υφίσταται κατά κύριο λόγο τις αρνητικές επιπτώσεις του οικονομικού κύκλου πρέπει να αναθεωρηθεί και να επικρατήσει η αρχή ότι στην Κοινωνία της Πληροφορίας η γνώση που κατέχουν οι εργαζόμενοι αποτελεί θεμελιακό παράγοντα για την εξασφάλιση αειφορίας, καινοτομίας και συνθηκών πλήρους απασχόλησης.
Πρέπει να αναδειχθούν και να αποτελέσουν βάση συζήτησης για τον εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας ζητήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα των εργαζομένων, τις συνθήκες εργασίας, ιδίως στους τομείς των ΤΠΕ, τη δίκαιη κατανομή των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την αύξηση της παραγωγικότητας λόγω της αξιοποίησης των ΤΠΕ. Σημαντική παράμετρος είναι και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών και πλαισίου για τη συγκράτηση του Ευρωπαϊκού επιστημονικού δυναμικού. Λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τον επαναπατρισμό του ανθρώπινου κεφαλαίου που ενισχύει την ερευνητική και παραγωγική διαδικασία χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας με τον τρόπο αυτό πολύτιμη τεχνογνωσία από την Ευρώπη.

• Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και περιορισμός της γραφειοκρατίας

Διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαιο υψηλού ρίσκου μέσα από αναδιάρθρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) με ιδιαίτερη στόχευση στην προώθηση των εγχειρημάτων υψηλής τεχνολογίας και εξωστρέφειας. Εκπόνηση κανονισμών και σχεδιασμός ενεργειών για την περαιτέρω διεύρυνση των μέτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών και απλούστευση των σχετικών διαδικασιών (περιορισμός γραφειοκρατίας), ιδιαίτερα για δράσεις που ενισχύουν τη νεανική επιχειρηματικότητα. Ενίσχυση με ουσιαστικές αρμοδιότητες και πόρους του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Ενίσχυση της αξιοπιστίας και απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής προτάσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων Ε&Α που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους, έτσι ώστε να περιοριστεί η σπατάλη πόρων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους.

• Διασφάλιση ουσιαστικών προϋποθέσεων ισότιμης συμμετοχής όλων των Ευρωπαίων πολιτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Ενδεικτικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η περαιτέρω ενίσχυση δράσεων για:

1. Ελάχιστη δωρεάν βασική πρόσβαση (δωρεάν χρήση υπολογιστικών πόρων και πρόσβασης στο Internet) για όλους τους Ευρωπαίους Πολίτες και αξιοποίηση τεχνολογιών xDSL, οπτικών ινών, UMTS, κλπ. με σταθερές χρεώσεις (flat rate) σε χαμηλά επίπεδα.
2. Εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού με καθολικές δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης όλων των Ευρωπαίων Πολιτών μέσω των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων.
3. Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακίνηση όλης της «γραφειοκρατικής» (δημόσιας ή ιδιωτικής) πληροφορίας, γενίκευση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
4. Ψηφιακή διασύνδεση και επικοινωνία όλων των φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) που εμπλέκονται στην καθημερινότητα του Ευρωπαίου Πολίτη.
5. Υποστήριξη, προστασία και τόνωση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο των ΤΠΕ. Κίνητρα και επιδοτήσεις με έλεγχο και ουσιαστική αξιολόγηση των φορέων. Καθολική πρόσβαση σε κεφάλαιο υψηλού ρίσκου. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης δομών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Στήριξη της Έρευνας & Ανάπτυξης στις ΤΠΕ. Στήριξη των επενδυτικών δράσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ΤΠΕ. Σύνδεση και συνεργασία των παραγωγικών μονάδων με τα ΑΕΙ (σε θέματα έρευνας, εκπόνησης κοινών αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, αναμόρφωσης των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, πρακτικής άσκησης σε παραγωγικές μονάδες των φοιτητών/τριών).

3. Επίλογος


Θεωρώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Στρατηγική ΕΕ 2020 πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις υφιστάμενες στρεβλώσεις δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την επεξεργασία ενός μακρόπνοου οράματος για την Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας, εκθέσαμε τις προτάσεις και τους προβληματισμούς μας με αφορμή τη σχετική δημόσια διαβούλευση.

Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία των προσπαθειών που γίνονται -και πρέπει περαιτέρω να ενταθούν- από όλο το πολιτικό προσωπικό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη δημιουργία των υποδομών που θα εξασφαλίσουν την ισότιμη συμμετοχή της Ευρώπης στην Ψηφιακή Κοινωνία, δηλώνουμε την σταθερή μας προσήλωση στην εκπλήρωση του ευρωπαϊκού οράματος για μια κοινωνία των πολιτών.


Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας


Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Τσίγκος
proedros@epe.org.gr

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010

Μεγάλη Επιτυχία του Startup Day, 19 & 20/12/2009 στην Αθηνα

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Startup Day στις 19 & 20 Δεκεμβρίου 2009 στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Money Show Athens 2009, με την υποστήριξη μεταξύ άλλων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών.

H πρωτοβουλία One Hundred Start Ups συγχαίρει τον οργανωτή και όσους βοήθησαν στη λαμπρή αυτή επιτυχία! Είμαστε βέβαιοι πως μπαίνουμε σε νέα εποχή στη νεανική επιχειρηματικότητα.

Παραθέτουμε παρακάτω το σχετικό δελτίο τύπου του Startup Day:

~~~~~~~~~~~~

STARTUPDAY - Θριαμβευτικό ξεκίνημα!


Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πετυχημένο, fund raising event για νέους επιχειρηματίες.


Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη το Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Δεκεμβρίου το πρώτο event Startup Day στο πλαίσιο του Money Show 2009 - μία μοναδική συνάντηση μεταξύ νέων επιχειρηματιών που αναζητούν χρήματα για την επιχείρησή τους, και επενδυτών που αναζητούν να πραγματοποιήσουν επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Η πρώτη αυτή διοργάνωση ήταν απόλυτα επιτυχημένη καθώς 9 απο τους 14 επιχειρηματίες που παρουσίασαν κατάφεραν να κερδίσουν τους επενδυτές, με ποσά μέχρι και 3,5 εκατ.€!

14 νέοι επιχειρηματίες (startups κάθε κατηγορίας, offline & online) παρουσίασαν τις ιδέες τους και την οικονομική απαίτηση τους, σε επιλεγμένη επιτροπή επενδυτών και ενεργών επιχειρηματιών, για μισή ώρα ο καθένας σε ειδικά διαμορφωμένη σουίτα στο Hilton σε άκρως φιλικό προς τους ίδιους κλίμα, με σκοπό τη δέσμευσή τους σε επένδυση. Κατόπιν είχαν στην διάθεσή τους 30 ακόμη λεπτά για διάλογο με τους επενδυτές. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: 9 από τους 14 επιχειρηματίες κατάφεραν να κερδίσουν τους επενδυτές (και μάλιστα μερικοί περισσότερους από έναν επενδυτές) με ποσά απο 100.000€ εώς 3,5€ εκατ. Έτσι προχώρησαν στην επόμενη φάση επαφών και συναντήσεων για την πραγματοποίηση συμφωνίας! Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.


Οι επιχειρηματίες (start-ups) που κατάφεραν να κερδίσουν τους επενδυτές ειναι: REPLAYCE, NEEMO, DELIVERY EXPERTS, PALO, KIDZONE, OFFPLAN DEVELOPMENT, RENTO, SPROUT και EYELEAD.


Συνολικά κερδισμένοι βγήκαν : 5 on-line startups και 4 off-line. Αναλυτική περιγραφή των start-ups υπάρχει στο www.startupday.gr.


Η επιτροπή επενδυτών (7 ενεργοί επιχειρηματίες & παράλληλα επενδυτές), από διαφορετικές αγορές, άκουσε τα 14 startups, αξιολόγησε επι τόπου, βάσει εμπειρίας, την κάθε παρουσίαση/ ιδέα, και πολλοί επενδυτές δέχτηκαν να προχωρήσουν σε συνεργασία με τα start-ups. Η επιτροπή των επενδυτών ενθουσιάστηκε τόσο με το event, την εμπειρία και την ποιότητα των start-ups αλλα και παρουσιάσεων που στο τέλος χειροκρότησαν ενθουσιασμένοι την προσπάθεια και την διοργάνωση! Βιογραφικά των επενδυτών υπάρχουν στο www.startupday.gr.


Το γεγονός βιντεοσκοπήθηκε και θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες υπό την μορφή web επεισοδίων στο web-site www.startupday.gr, δημιουργώντας άλλη μία καινοτομία: ενός πραγματικού event, το οποίο συνεχίζεται και online με την συμμετοχή και σχολιασμό του ευρύτερου κοινού, που περιμένει με ανυπομονησία να δεί τα highlights καθε παρουσίασης σε video και σαφώς να συμμετέχει σχολιάζοντας.


Ο εμπνευστής και δημιουργός του StartUp Day, Αποστόλης Αϊβαλής, www.aival.com, δήλωσε: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Κάναμε σκληρή προσπάθεια και καταφέραμε όχι μόνο να κάνουμε ένα θαυμάσιο event που όλοι θέλουν να ξαναγίνει σύντομα, αλλά προέκυψαν, εν μέσω κρίσης, σημαντικές επενδύσεις και συνεργασίες που θα δώσουν πραγματικά φτερά σε αυτές τις νέες ανερχόμενες επιχειρήσεις. Επιτέλους για πρώτη φορά στην Ελλάδα κάτι προχωράει στην επιχειρηματικότητα και καινοτόμες ιδέες έχουν μια σημαντική οικονομική βοήθεια. Χαίρομαι που βοηθάμε ενεργά και εμείς σε αυτό.»


Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2010

Ανταγωνιστικότητα... αλλά τί είδους ανταγωνιστικότητα χρειαζόμαστε ;

Υπάρχουν δυο είδη ανταγωνιστικότητας γενικής μορφής με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσμετρούνται στις διάφορες μελέτες-βαθμολογίες-κατατάξεις από τους διαφόρους φορείς ανά τον κόσμο, με αντιδιαμετρικά αποτελέσματα κάθε μια στην οικονομία μιας χώρας.

Εσωστρεφής ανταγωνιστικότητα

Αφορά τους ξένους που αναζητούν κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα με κύριο όμως στόχο τη μεταφορά του πλούτου στις μητρικές του εξωτερικού και όχι τη διασπορά του στη χώρα επένδυσης.

Τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τους ξένους επενδυτές:

• Χαμηλού κόστους εργατικό.
• Κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όπως ορυκτός πλούτος, αγορά προς εκμετάλλευση κλπ.
• «Εξυπηρετικό» νομικό καθεστώς, π.χ. ίδρυση εταιρίας «σε μια μέρα».
• «Εξυπηρετικό» τραπεζικό και φορολογικό καθεστώς π.χ. Ελβετία.
• Γεωγραφική θέση

Εξωστρεφής ανταγωνιστικότητα

Αφορά τις εξαγωγές μας. Η εισροή πλούτου προς τη χώρα μας.

Τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τους ξένους οίκους αξιολόγησης:

• Όγκος εξαγωγών προϊόντων.
• Όγκος εξαγώγιμων υπηρεσιών (τουρισμός, ναυτιλία).
• Ο αριθμός από τις τριαδικές πατέντες ανά έτος ή άλλως το πλήθος των Ελληνικών διεθνώς κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι κατανοητό πως η
«εσωστρεφής ανταγωνιστικότητα» δεν πρόκειται να μας βοηθήσει να εκτινάξουμε την ανάπτυξή μας, αλλά ούτε και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του πολίτη. Ένας ξένος επενδυτής ενδιαφέρεται να βγάλει εύκολα κέρδη από μια χώρα, με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση και εν συνεχεία την εκροή του πλούτου. Έτσι χώρες που έχουν πρόσφορο έδαφος για τέτοιου είδους επενδύσεις είναι πιο ψηλά στην «κατάταξη» από μια Ελλάδα που δεν προσφέρει αυτά τα χαρακτηριστικά.

Επιπλέον το να είναι μια βιοτεχνία π.χ. ειδών σφολιάτας πιο ανταγωνιστική από την απέναντι βιοτεχνία επειδή π.χ. η πρώτη κατάφερε να πάρει μια επιδότηση (βλέπε ΕΣΠΑ) αλλά η δεύτερη δεν την πήρε, δεν αλλάζει το ισοζύγιο πληρωμών μιας και το παραγόμενο αποτέλεσμα εμείς το παράγουμε αλλά και εμείς το καταναλώνουμε (άσε που πρόκειται για κρατικά τροφοδοτούμενο αθέμιτο ανταγωνισμό). Άρα το να πουλάμε ο ένας στον άλλο και όλοι μαζί να αγοράζουμε από το εξωτερικό αποτελεί επίσης
«εσωστρεφή ανταγωνιστικότητα».

Το αντίθετο συμβαίνει με την
«εξωστρεφή ανταγωνιστικότητα» από την εσωστρεφή. Τα μεγέθη αυτά, συνήθως καταγράφονται από όλες τις «κατατάξεις» όταν είναι μεγάλα, μια χώρα ευημερεί. Φανταστείτε την Ελλάδα να διέθετε διπλάσιες από τις εξαγωγές που έχει σήμερα και εικοσαπλάσιες πατέντες από όσες παράγει σήμερα, σε ποια θέση θα ήταν σε αυτές τις «κατατάξεις».

Η ίδρυση Εταιρίας «σε μια μέρα» θα είναι σημαντική πρόοδος επιπλέον, είναι σημαντικότερο να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο τί θα παράγουν οι συγκεκριμένες εταιρίες και με ποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Επιβάλλεται συνεπώς να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας.

Στο πώς θα μεγιστοποιήσουμε την «εξωστρεφή ανταγωνιστικότητα».

Καλή χρονιά σε όλους,

Αναδημοσίευση από το:

http://antagonistikotita.blogspot.com/